Skala punktów poznawczych związanych z hazardem

By Editor

Nielegalny hazard jest atrakcyjny dla przestępców i wykorzystywany do prania informują o sukcesach związanych z demaskowaniem nielegalnych punktów z nowelizacji przepisów hazard nie jest wykorzystywany na masową skalę do 

że Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych będzie wkrótce jedną z najszerzej stosowanych i najdokładniej transkulturowo przebadanych metod przesiewowych. W oryginalnej wersji anglojęzycznej wynik niższy niż 26 punktów (na 30 możli-wych) interpretowany jest jako wskazujący na obecność łagodnych zaburzeń poznaw-czych. BATERIA METOD SŁUŻĄCYCH DO OCENY RYZYKA ZABURZEŃ ZWIĄZANYCH Z HAZARDEM Iwona Niewiadomska Weronika Augustynowicz Agnieszka Palacz-Chrisidis Rafał P. Bartczuk [6]. Osoby z osłabionymi funkcjami poznawczymi są również szczególnie podatne na PTSD [7]. U osób z traumatycznymi doświadczeniami, jak wojna, przemoc fizyczna i wykorzystywanie seksualne, w badaniu MRI mózgu zaobserwowano zmniejszenie się prawostronnego hipokampa o około 8%. Wielkość ubytku okazała się proporcjo- Poziom intelektualny: Test Matryc Ravena, Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (WAIS-R) Procesy uwagi: odejmowanie seryjne 100-7, Test Łączenia Punktów, Kolorowy Test Połączeń, podtest Powtarzanie cyfr z WAIS-R Procesy językowe: Bostoński Test do Diagnozy Afazji, Test Nazywania, test fluencji słownej Nie ma jednoznacznych danych na temat rozpowszechnienia problemów związanych z hazardem w Polsce, należy jednak szacować, że podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej osoby grające problemowo stanowią około 3–4% populacji, w tym osoby uzależnione od hazardu stanowią około 1,5–2%. nasilenia problemów związanych z hazar-dem. Wynik 0 potwierdza brak problemów z hazardem, 1-4 pewne problemy z hazardem, powyżej 5 świadczy o hazardzie patologicznym. 4. Skala SF-36 – opracowana w 1993 roku przez Ware, Snow, Kosinskiego i Gandeka [4]. Sto-sowana do oceny jakości życia. Autorzy testu

[6]. Osoby z osłabionymi funkcjami poznawczymi są również szczególnie podatne na PTSD [7]. U osób z traumatycznymi doświadczeniami, jak wojna, przemoc fizyczna i wykorzystywanie seksualne, w badaniu MRI mózgu zaobserwowano zmniejszenie się prawostronnego hipokampa o około 8%. Wielkość ubytku okazała się proporcjo-

oparcia w najbliższych, funkcji poznawczych, komunikowania się oraz dyskomfortu somatycznego. Skala punktów: 0 – 100. Poprawę oznacza wynik malejący; • EQ-5D Index – kwestionariusz oceny jakości życia, oceniający 5 domen: mobilność pacjenta, samodzielność, codzienną aktywność, ból/dyskomfort, niepokój/depresję. Wyniki z ników związanych z pacjentem, jego rodziną, sytuacją społeczną i metodami leczenia, wśród których warto wymienić obecność i głębokość deficytów poznawczych. Doskonalenie metod leczenia farmakologicznego schizofrenii sprawiło, że uzy-skiwanie remisji określanej jako ustąpienie objawów psychotycznych jest obecnie

dodaniu wszystkich punktów w skali GABS wpisuje się je do tabeli wyników jako Rola procesów poznawczych związanych z hazardem w ostatnim czasie 

nasilenia problemów związanych z hazar-dem. Wynik 0 potwierdza brak problemów z hazardem, 1-4 pewne problemy z hazardem, powyżej 5 świadczy o hazardzie patologicznym. 4. Skala SF-36 – opracowana w 1993 roku przez Ware, Snow, Kosinskiego i Gandeka [4]. Sto-sowana do oceny jakości życia. Autorzy testu ników związanych z pacjentem, jego rodziną, sytuacją społeczną i metodami leczenia, wśród których warto wymienić obecność i głębokość deficytów poznawczych. Doskonalenie metod leczenia farmakologicznego schizofrenii sprawiło, że uzy-skiwanie remisji określanej jako ustąpienie objawów psychotycznych jest obecnie

poznawczych. Autorzy w oparciu o badania własne dokonują analizy możliwości zastosowania narzędzia w różnych celach od diagnozy wpływu zdarzenia traumatycznego do oceny postępów w leczeniu reakcji na ciężki stres i związanych z tym zaburzeń. Maciej Załuski1, Marcin Gajdosz 1, 2 Skala Założeń Wobec ŚWiata — polSka adaptacja

poznawczych. Autorzy w oparciu o badania własne dokonują analizy możliwości zastosowania narzędzia w różnych celach od diagnozy wpływu zdarzenia traumatycznego do oceny postępów w leczeniu reakcji na ciężki stres i związanych z tym zaburzeń. Maciej Załuski1, Marcin Gajdosz 1, 2 Skala Założeń Wobec ŚWiata — polSka adaptacja Zestaw metod dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu: autorski kwestionariusz, test MAST – do oceny nasilenia problemów związanych z piciem alkoholu, test CAGE – do oceny nasilenia problemów związanych z piciem alkoholu, skala SOGS do oceny nasilenia problemów związanych z hazardem, skala DASS-42, skala do oceny jakości życia ce-Oriented Mobility Assessment), składa się z dwóch części oceniających chód oraz równowagę. Wpierw-szej części można uzyskać maksymalnie 12 punktów, a w drugiej 16. Uzyskanie poniżej 19 punktów oznacza, że ryzyko upadku u danej osoby jest pięciokrotnie wyż-sze [12]. Functional Reach Test (FRT) wykorzystano Obecność wyraźnych upośledzeń poznawczych związanych z dezorientacją lub pomyłką uważa się za istotną. Główne przyczyny majaczenia u osób w podeszłym wieku są następujące. Zaburzenia dysmetaboliczne; odwodnienie, niewydolność wątroby lub nerek, niedotlenienie, hipo- lub hiperglikemia, ostre zatrucie. Każda z nich łączy prostotę wykonania z wysoką czułością i specyficznością wykrywania upośledzenia sprawności poznawczej. Test ten jest szczególnie użyteczny w przesiewowym rozpoznawaniu zaburzeń związanych z wczes­nym etapem choroby Alzheimera, gdy ogólna sprawność poznawcza nie osiąga jeszcze poziomu otępienia.